اوراق استصناع و اجاره بشرط تملیک
شنبه, 21 دی 1398 07:34 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق استصناع اجاره تملیک
در این روش بانی متعهد می‌شود چنانچه واسط کالا یا پروژه خاصی را احدث یا تولید نماید آن را از واسط به صورت اجاره به شرط تملیک دریافت خواهد کرد. واسط طبق قرارداد استصناعی، ساخت کالا یا پروژه مورد نظر را به پیمانکار سفارش می‌دهد و با انتشار اوراق استصناع بدهی خود به پیمانکار را به تدریج پرداخت می‌کند. واسط پس از ساخت یا احداث پروژه، کالا یا پروژه را از پیمانکار تحویل گرفته، به وکالت از طرف صاحبان اوراق به بانی اجاره به شرط تملیک می‌دهد، بانی از محل بودجه خود یا از طریق واگذاری دارایی ساخته شده، اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق را در قالب حقوقی اجاره به آنان می‌پردازد.

الگوی عملیاتی این نوع اوراق استصناع و روابط حقوقی آن شبیه به اوراق استصناع موازی می‌باشد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید