اوراق جعاله
شنبه, 21 دی 1398 07:39 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق جعاله
اوراق جعاله، اوراق مالکیت مشاع خدمتی است که براساس قرارداد جعاله تعهد انجام و تحویل آن ‌شده است. بعد از پایان خدمت‌ (موضوع جعاله)، صاحبان اوراق، مالک مشاع نتیجه خدمت خواهند بود. نتیجه خدمت ممکن است امتیاز مالی یا دارایی فیزیکی باشد، کاربرد اصلی اوراق جعاله در تأمین مالی بخش خدمات مانند صنعت گردشگری، صنعت حمل و نقل و … است که می‌توان انواعی از مدل‌های عملیاتی برای این اوراق متناسب با نیازهای تأمین مالی طراحی کرد. سه نوع اصلی اوراق جعاله عبارتند از:

- اوراق جعاله تعمیرهای اساسی
- اوراق جعاله احداث و واگذاری
- اوراق جعاله احداث و تبدیل به سهام
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید