بیع سلف
چهارشنبه, 18 دی 1398 08:44 انجمن مالی اسلامی بازار سرمایه توحید بیع سلف
اگر در قرارداد بیع برای تحویل مبیع مدت تعیین شود معامله را بیع سلف یا سلم می‌گویند و در آن شرایطی معتبر است:
۱. جنس و اوصاف مبیع باید به گونه‌ای توصیف شود که جهالت برطرف شود؛
۲. مقدار مبیع از جهت وزن، پیمانه، عدد یا هر معیار معتبر دیگر معین باشد؛
۳. سررسید تحویل مبیع مشخص و مضبوط باشد و قرار دادن سررسیدهایی چون وقت درو باطل است؛
۴. مشتری قبل از ترک مجلس، کل ثمن را بپردازد و گرنه معامله نسبت به ثمن باقی مانده باطل می‌شود؛
۵. اگر معامله انصراف به مکان خاصی برای تحویل ندارد بایستی بنا بر احتیاط مکان تحویل مبیع را معین کنند؛
۶. اگر چیزی را به سلف خریده باشد، قبل از سررسید، نمی‌تواند بفروشد، نه به خود فروشنده و نه به غیر او، به جنس ثمن اول باشد یا غیر آن، مساو ی ثمن اول باشد یا غیرمساوی، بعد از سررسید فروش آن جایز است چه آن را تحویل گرفته باشد یا نه، به بایع بفروشد یا به غیر او، به جنس ثمن اول باشد یا به غیر آن، مساوی ثمن اول باشد یا نباشد، مادامی که مستلزم ربای معاملی نشود؛ برای حل مشکل فروش مبیع پیش از سررسید راه حل سلف موازی می‌تواند راهکاری مفید باشد. بدین معنا که خریدار سلف اول می‌تواند در معامله مستقل دیگر همان مقدار کالا را در قالب سلف دیگر به شخص دیگری بفروشد و در سررسید فروشنده سلف دوم، خریدار مبیع در سلف دوم را به فروشنده در سلف اول حواله دهد.
۷. وقتی مدت فرا رسد و بایع به دلایلی چون نبودن کالا به خاطر آفت، کمیابی در مکان تحویل و عدم دسترسی به مکان‌های دیگر و مانند آن، نتواند مبیع را تحویل دهد، خریدار مخیر است که معامله را فسخ کرده، ثمن را پس بگیرد یا منتظر باشد تا بایع متمکن از پرداخت شود، خریدار نمی‌تواند با‌یع را ملزم به پرداخت قیمت کالا در روز سررسید نماید.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید