بیع نسیه
چهارشنبه, 18 دی 1398 08:45 انجمن مالی اسلامی بازار سرمایه توحید بیع نسیه
اگر در بیع برای پرداخت ثمن مدت تعیین شود، بیع نسیه خواهد بود، در این صورت بر خریدار واجب نیست که ثمن را قبل از مدت بپردازد، اگرچه فروشنده آن را مطالبه کند، کما اینکه اگر خریدار قبل از آن مدت، ثمن را بپردازد، بر فروشنده واجب نیست آن را تحویل بگیرد. در بیع نسیه رعایت چند مسئله ضروری است:

الف. زمان پرداخت ثمن باید معین و مضبوط باشد به طوری که احتمال زیاده و کم در آن راه پیدا نکند و گرنه معامله باطل خواهد بود.
ب. وقتی زمان پرداخت فرا می‌رسد، افزودن بر مبلغ بدهی برای تمدید مدت جایز نیست، اما عکس آن جایز است و آن اینکه به صورت صلح یا ابراء، با کم کردن مقداری از ثمن سررسید را جلوتر بیندازند.
پ. اگر چیزی را نسیه بفروشد، خرید آن شیء از او قبل از سررسید ثمن و بعد از آن صحیح است چه ثمن بیع دوم از جنس ثمن بیع اول باشد یا نه، چه از منظر مقدار مساوی ثمن اول باشد یا نه، و چه فروش دوم نقد باشد یا نسیه، البته همه اینها در صورتی صحیح است که بیع دوم در بیع اول شرط نشده باشد، بنابراین اگر بایع در فروش اول با مشتری شرط کند که بعد از خرید، مبیع را به خود او بفروشد یا خریدار شرط کند که بایع بعد از فروش، آن را از خریدار بخرد، بنا بر احتیاط صحیح نیست و اگر این بر ای فرار از ربا باشد مطلقًا جایز نیست.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید