اوراق مرابحه
شنبه, 21 دی 1398 07:17 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مرابحه
به جهت اختلاف انواع اوراق مرابحه که توضیح آنها می‌آید، نمی‌توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق ارائه کرد، اما در نگاه عام می‌توان گفت: اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به ‌صورت مشاع مالک دارایی مالی (دینی) می باشند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است، این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید