اوراق مزارعه
شنبه, 21 دی 1398 08:07 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مزارعه
اوراق مزارعه سند مالکیت مشاع دارند‌گان اوراق بر زمین یا زمین‌های زراعیِِ یا دیگر نهاده‌های تولیدی زراعی معین است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار عامل مزارعه گذاشته می‌شود
روش کار به این‌صورت است که یک شخصیت حقوقی (بانی) مانند وزارت کشاورزی یا بانک‌ کشاورزی یا مؤسسه خصوصی فعال در بخش کشاورزی با مطالعه‌های اولیه و شناسایی اراضی مناسب زراعت، جهت مشخص نمودن شیوه تأمین مالی به یکی از نهادهای دارای مجوز مشاوره عرضه مراجعه می­ نماید. مشاور به نمایندگی از بانی پس از دریافت موافقت اصولی سازمان، جهت تعیین ناشر و انجام امور لازم به شرکت مدیریت دارایی مرکزی مراجعه می­ نماید. پس از آن ناشر با همکاری مشاور در مهلت مقرر در مجوز انتشار اوراق مزارعه، با رعایت مقررات و متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی آن اراضی، اوراق مزارعه را منتشر می­ کند و به ‌وسیله عامل فروش در اختیار متقاضیان می‌گذارد. ناشر به وکالت از سوی دارندگان اوراق، وجوه جمع آوری شده را در اختیار بانی گذاشته و بانی با استفاده از سرمایه جمع آوری شده اقدام به خرید زمین‏، آماده سازی و تبدیل آن به زمین زراعی می ­کند؛ سپس بانی اراضی را به قرارداد مزارعه به کشاورزان بدون زمین وامی‌گذارد تا روی آن زراعت کنند و در پایان سال زراعی، محصول به‌دست آمده را طبق قرارداد تقسیم کنند. بانی پس از تحویل ‌سهم صاحبان اوراق از محصول، آن ها را در بازار می‌فروشد و بعد از کسر حق الوکاله و دیگر هزینه­ ها، باقیمانده آن را به صورت سود اوراق به صاحبان اوراق می­ پردازد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید